Trospunkterne

Gud Fader

Gud, den evige Fader, er skaberen. Han er rig på kærlighed og nåde. Faderen er alvidende, hellig og retfærdig. Mosebog 20:2; Esajas 45:5-12,18,20-22; Salme 139:1-2; 1. Johannes 4:16; Salme 71:19

Tiende og gaver

Af de troende forlanger Gud, at de støtter hans værk med tiende og frivillige gaver. 1. Mosebog 14:20; 28:22; Malakias 3:7-10; Mattæus 23:23; 1. Korinterne 9:11-14; 2. Mosebog 36:2-7ß

Den kristnes liv

Gud ønsker at genskabe sit billede i os, og derfor er vi kaldede til at leve et helligt, sundt og mådeholdent liv, som fremmer vores lykke og glæde. 1. Korinterne 6:19-20; 10:31; 5. Mosebog 29:18; Mattæus 27:34; Ordsprogene 23:29-32; 1. Mosebog 1:29; 3:18; 1. Peters brev 3;3-4; 3. Johannes 2; 1. Johannes 2:6

Ægteskabet

Gud indstiftede ægteskabet i Edens have. Ægteskabet er en livslang forbindelse mellem en mand og en kvinde. Den tilfredsstiller menneskets behov for samhørighed og bygger på gensidig respekt og kærlighed. 1. Mosebog 1:26-27; 2:24; Hebræerne 13:4; Markus 10:7-9; 1. Korinterne 7:10-11, 39; Romerne 1:26-28

De dødes tilstand

Det er kun Gud, som er udødelig. Bibelen sammenligner de dødes tilstand med en søvn. Indtil opstandelsen er døden en ubevidst tilstand for alle mennesker. 1. Timoteus 6:16; Prædikerens bog 9:5-6; Johannes 11:11-14

De tre Engles budskaber

De tre Engles budskaber, fra Johannes Åbenbaringen 14:6-12, er et budskab, som skal forkyndes for “alle folkeslag og stammer og tungemål og folk.” Det er dette budskab, som Guds folk forkynder lige indtil Kristi andet komme. Åbenbaringen 7:1-4; 14:6-12; 18:1-4; Ezekiel 9:1-7

Dom

Bibelen viser, at der foregår en dom, hvor hvert menneske skal blive dømt. Jesus er både dommeren og de troendes forsvarer, mens Satan er anklageren. De Ti Bud er rettesnoren for dommen. Apostlenes Gerninger 17:31; Joh. 5:22; Åbenbaringen 12:10; Zakarias 3:1-4; Prædikerens bog 12:13-14

Kristi andet komme

Kristi genkomst har altid været de troendes håb. Frelserens komme bliver bogstaveligt, personligt, synligt og verdensomspændende. Ingen kender det nøjagtige tidspunkt for Kristi andet komme. Derfor formanes vi til at være rede til enhver tid. Formålet med Kristi komme er at gøre en ende på synden og tage de retfærdige op til sig. Johannes 14:2-3; … ### Read more]

Opstandelse

De retfærdige døde skal ved Kristi komme opstå, og sammen med de levende retfærdige blive bortrykket for at møde Jesus i skyerne. De uretfærdige opstår først efter de tusinde år. Johannes 5:28-29; Åbenbaringen 20:6; 1.Tessalonikerne 4:16-17

De tusinde år

Mellem den første og den anden opstandelse er de frelste i Himlen sammen med Kristus i tusind år. I løbet af denne tidsperiode bliver de ugudelige dømt. Samtidig er Satan og hans engle alene på denne jord, som nu er ødelagt og i ruiner. Jeremias 4:23-25; Åbenbaringen 20:1-4, 7-10; 1. Korinterne 6:2-3; 2. Peter 2:4; … ### Read more]

Profetiens gave

Gud har givet sin menighed profetiens gave igennem E. G. Whites skrifter. Hendes skrifter og missionsvirksomhed er i fuldstændig overensstemmelse med Bibelens skrifter og tjener til at støtte, vejlede og opmuntre Guds folk. 2. Krønikebog 20:20; Romerne 12:6; 1. Tessalonikerne 5:19-20; Joel 3:1-4; Johannes Åbenbaring 12:17; 19:10

Kirken

Kirken er den hjælp, som Gud har anvist til menneskers frelse. Kristus oprettede den første kristne menighed, og det er kirkens opgave at bringe evangeliet ud i verden. Kristus er kirkens autoritet og hoved. 1. Korinterne 3:11; Markus 3:13-14; Mattæus 28:19-20; 1. Timoteus 3:15; Efeserne 1:22

Nadver

Ved nadvertjenesten får vi del i symbolerne på Jesu legeme og blod ved brød og vin. Ved at deltage i nadveren forkynder vi med glæde Herrens død, indtil han kommer igen. Jesus indstiftede fodtvætningen, som er en del af nadvergudstjenesten. Hensigten med den er at udvise villighed til at tjene hverandre ydmygt. Johannes 13:12-17; 1. … ### Read more]

Jesus Kristus, Guds søn

Jesus Kristus er Guds søn. Han er et med Faderen og har altid eksisteret. Alt blev skabt ved Kristus. Da Jesus kom til denne verden påtog han sig menneskets natur, men samtidig beholdte han sin Guddommelige natur. Han blev fristet i alle ting, men alligevel var han uden synd. Han blev korsfæstet og ofrede dermed … ### Read more]

Helligånden

Helligånden er Kristi repræsentant ogstedfortræderpå denne jord uden en personlig menneskeskikkelse. Helligånden inspirerede Den hellige bogs skribenter, og det er Helligånden som virker til omvendelse. Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden er Gud. Apostlenes Gerninger 5:3.4; Joh 15:26; 16:7.8; 2. Peters brev 1:20.21; Lukas 12:12

Bibelen

Bibelen er Guds ord og består af Det Gamle og Det Nye Testamente. Mennesker, drevne af Guds Ånd, har skrevet Bibelen, og den er således Guds ufejlbarlige åbenbaring for menneskene og en rettesnor for menneskets liv. Rom 1:2; 2.Timoteus 3:15.16; 2.Peters brev 1:21; Matt.4:4; Lukas 24 25:27

De ti bud

De ti bud finder vi nedskrevet i 2. Mosebog 20:1-17. De er et udtryk for Guds kærlighed, karakter og vilje. De omfatter vores pligter overfor Gud og vores næste. De ti bud er uforanderlige og er gældende for alle mennesker til alle tider. Overtrædelse af Guds bud er synd. Vi frelses dog ikke ved lydighed … ### Read more]

Den ceremonielle lov

Den ceremonielle lov i Det Gamle Testamente, som var givet til jøderne, omfatter offersystemet. Disse ceremonier pegede på Kristi død på korset. De ceremoniellesabbatter og jødiskehelligdagemå ikkeforveksles medde ti bud ogsabbatten fra detfjerde bud. Hebræerne 10:1, 9-10; Kolossenserne 2:14, 16, 17;

Sabbatten

Efter de seks skabelsesdage hvilede Gud på den syvende dag og indstiftede Sabbatten. Den tjener som et minde på skabelsen. Sabbatten er en hviledag, som vi skal tilbringe lykkeligt med Gud og hinanden. Den peger frem mod genskabelsen af den nye jord og frelsen, og den er et tegn på vores helliggørelse. 1. Mosebog 2. … ### Read more]

Nåden

Det er Guds nåde som frelser menneskene. Bibelen lærer os, at syndens løn er døden, men når et menneske angrer og omvender sig, er det Guds nåde, som tilgiver og frelser os. Efeserne 2:8; 1:7; Rom 3, 23-24; 6:23; Titus 3:5, 7

Nyfødsel

For at blive frelst fra synden og dens konsekvenser, skal et menneske opleve nyfødsel. At blive født på ny betyder at angre sine synder, omvende sig og begynde et nyt liv i Kristus. Johannes 3:3, 5, 7; 1:13; 1. Peters brev 1:23; Ezekiel 36:26; 2. Korinterne 5:17

Dåben

Dåben er et symbol på nyfødsel. Når et menneske har nået en alder, hvor det er i stand til at forstå Guds ord og ønsker at bekende sin tro og begynde et nyt liv, skal han døbes i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Dåben foregår ved nedsænkning i vand, hvor ens gamle liv og synder … ### Read more]

Den nye jord

Efter de tusinde år bliver Jorden renset med ild, hvor synden og dens konsekvenser bliver udslettet. Gud skaber en ny Jord og en ny Himmel, og de frelste skal arve den nye Jord, hvor de skal leve et evigt liv uden død og lidelser. 2. Peter 3:10; Åbenbaring 21:1-5; 1. Korinter 2,9; Esajas 11:6-9; 65:25